ÇEREZ POLİTİKASI ve ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ

Bu Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni (Politika), POLS ERM TARIM A.Ş. (Şirket) olarak www.pols.com.tr (İnternet Sitesi) adresindeki internet sitemizin, kullanıcıları/ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar ve aydınlatmak ve internet sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 • UYGULAMA

İş bu Politika, Şirket internet sitesinde 21/12/2022 yürürlüğe girer. Şirket olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu Politika’yı dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik internet sitesinde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerez Aydınlatma Metni

Şirket olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerezler vasıtasıyla kişisel veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) elde edilir. 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “https://www.pols.com.tr/kvkk/” (BURADAN YÖNLENDİRME İLE WEB SİTESİNİN İLGİLİ KVKK BÖLÜMÜNE ULAŞILSIN)  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aydınlatma Metni’ ni okumanızı tavsiye ederiz. 

Kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple işlenmektedir?

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

Şirket olarak kişisel verilerinizi Kanunun 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz:

 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için.

Şirket olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi bu metinde belirttiğimiz amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, hissedarla, çalışanlarıyla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler genel olarak çerez sağlayıcı tarafa göre, çerezlerin kullanım sürelerine göre ve çerezlerin kullanım amacın göre farklı sınıflandırmalara tabidir.  Aşağıda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.

İnternet sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Bunlar:

 •  Birinci Parti Çerezler; doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi, başka bir deyişle tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Birinci taraf çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler doğrudan internet sitesini yöneten veri sorumlusu tarafından elde edilmektedir.
 • Üçüncü Parti Çerezler; kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler de ikiye ayrılmaktadır:

 • Oturum Çerezleri; yalnızca internet tarayıcısının açık olduğu süre boyunca saklanmaktadır. Kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezlerin süresi sona ermekte, çerezler otomatik olarak silinmektedir.
 • Kalıcı Çerezler; belirli süreler boyunca tarayıcıda saklanmaktadır. Kalıcı çerezlerin saklama süreleri kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Önceden belirlenen sürelerin dolmasının ardından bu çerezler otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler için belirlenen sürenin sona ermesinden önce kullanıcının çerez ayarlarını değiştirmesi halinde, bu çerezler belirlenen süreden önce de silinebilecektir.

Kullanım Amacına Göre Çerezler dört temel amaç altında toplanmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler; internet sitelerinin düzgün çalışması için kullanılması zorunlu olan çerezlerdir. İnternet sitelerinin farklı özelliklerinin etkinleştirilmesini sağlamaktadır. İnternet sitelerinde farklı sayfalar arasında gezinmek, kullanıcı hesabına giriş yapabilmek gibi temel amaçlar için bu çerezlerin kullanılması gereklidir.
 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki deneyimlerini iyileştirmek ve sitelere işlevsellik katmak amacıyla kullanılmaktadır. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.
 • Analitik / Performans Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki hareketlerini analiz etmeye ve bu doğrultuda internet sitelerinin ve hizmetlerin geliştirilmesine imkân tanırlar.
 • Hedefleme/Reklam Çerezleri; kullanıcıların ilgi alanlarını tespit etmek, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarını yürütmek, böylece kullanıcıların ilgisini çekmeyen reklamları kullanıcıya göstermemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çerezler aynı zamanda kullanıcılara aynı reklamları çok fazla göstermemek ve yürütülen pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek için de kullanılmaktadır.
 • Çerezlerin Kullanımının Kontrolü:

 Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Yandexhttps://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html
 • Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Veri sahipleri, Kanun’un ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda, internet sitemizin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmekte olacağınızı da bilmenizi isteriz.   

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

Siz müşterilerimize ait kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla POLS ERM TARIM A.Ş. (“POLS ERM”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, POLS ERM tarafından yönetilen www.pols.com.tr internet sitesi aracılığı ile kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza  göz atmanızı öneririz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, POLS ERM tarafından aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) kapsamında işlenebilecektir.

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,
 • İnternet Sitesi üzerinden verdiğiniz siparişlere ilişkin sözleşme ve satış süreçlerinin yürütülmesi; ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, siparişiniz sonucunda fatura düzenlenmesi için,
 • Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için bilgilerinizin doğrulanması, üyelik kaydınızın oluşturulması ve üyelik hesabınıza giriş imkânı sağlanması için,
 • Üyeliğiniz, siparişleriniz ve İnternet Sitesi kullanımınıza dair gerekli konularda sizinle iletişime geçilmesi için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi bu kapsamda yetkili kişi, kurum yada kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için,
 • POLS ERM ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde, POLS ERM tarafından, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

 • POLS ERM sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak alt yapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, finans, muhasebe işlerinin yürütülmesi ve iş ortaklarımız ile tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi amacıyla tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır.
 • Satın alınan ürünün, adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi de faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
 • Cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
 • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
 • Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında grup şirketlerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.
 • İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.
 • Şirketimizin Kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşmanız halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına da gönderilmiş olmaktadır. Bu bilgilerinizin Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememeniz halinde, Şirketimizin sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanmanız gerekmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi; internet sitesi üzerinden, çağrı merkezi aracılığı ile telefon üzerinden ve bizimle e posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e posta üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz.

Toplanan kişisel verileriniz Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza  belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; e posta adresinizi kullanarak  kisiselveriler@pols.com.tr  adresine veya Kanunun 13. Maddesi uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”nda  belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin rededilmesi halinde ret nedeni yine en geç 30 gün içinde tarafınıza iletilecektir.